الگوساز و برشکار لباس زنانه

الگوساز و برشکار لباس زنانه کسی است که بتواند از عهده اندازه‌گیری، رسم الگو، پیاده کردن الگو و برش انواع پارچه بر اساس الگو پیاده شده و کنترل و اصلاح عیوب حاصله در پارچه‌های برش خورده برآید و همچنین با نکات ایمنی و بهداشت محیط کار و پیشگیری از حوادث ضمن کار آشنایی داشته باشد.