درس های دانشگاه آیدین ترکیه

الگو روی اندام زنده بدون رسم الگو روی کاغذ

کرفیله کردن تور یا گیپور روی اندام

چین و پلیسه با حریر و ساتن روی مانکن

تزئیینات تور یا گیپور در قاب چهارچوب به وسیله سوزن تنبور

طراحی مد ولباس